Новае ад 01 сьнежня 2014: дадалося 1 каляндар, 7 кніг, 4 магніты; ізноў зьявілася 9 кніг

Новае на сайце:

 

Каляндар насьценны на 2015 год. Не маўчы па-беларуску! (разьдзел КАЛЕНДАРЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/nie-maucy-pa-bielarusku-kalandar-na-2015-hod

 

Кніга Барысік Таццяна. Жанчына і леапард (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/barysik-tacciana-zancyna-i-leapard

 

Кніга Кудравец Анатоль. Зязюля пракукуе заўтра… (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/kudraviec-anatol-ziaziula-prakukuje-zautra

 

Кніга Пятраўскас Рымвідас. Літоўская знаць у канцы XIV—XV ст. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/piatrauskas-rymvidas-litouskaja-znac-u-kancy-xiv-x...

 

Кніга Рублеўская Людміла. Авантуры студыёзуса Вырвіча (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/rubleuskaja-ludmila-avantury-studyjozusa-vyrvica

 

Кніга Рудак Антон. Верхні горад (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/rudak-anton-vierchni-horad

 

Кніга Шаланда Аляксей. Таямнічы свет беларускіх гербаў (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/salanda-alaksiej-tajamnicy-sviet-bielaruskich-hierbau

 

Кніга Сівец Таццяна. Самы лепшы падарунак (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)

http://knihi.by/knihi/siviec-tacciana-samy-lepsy-padarunak

 

Магніт Belarus (БЕЛАРУСКІЯ СЫМБАЛІ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/belarus-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Беларусь. Герб Пагоня (1991) (БЕЛАРУСКІЯ СЫМБАЛІ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/bielarus-hierb-pahonia-1991-dekataryuny-mahnit

 

Магніт Берагіня (разьдзел БЕЛАРУСКІЯ ЎЗОРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/bierahinia-dekaratyuny-mahnit

 

Магніт Вобраз Зямлі-Карміцелькі (разьдзел БЕЛАРУСКІЯ ЎЗОРЫ/МАГНІТЫ/РОЗНАЕ)

http://knihi.by/roznaje/vobraz-ziamli-karmicielki-dekaratyjny-mahnit

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Біблія. Кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/РЭЛІГІЙНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/biblija-knihi-sviatoha-pisannia-staroha-i-novaha-z...

 

Кніга Быкаў Васіль. Ліквідацыя. Без цэнзуры (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/bykau-vasil-likvidacyja-biez-cenzury

 

Кніга Капусьцінскі Рышард. Імпэратар. Падарожжы з Герадотам (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/kapuscinski-rysard-imperatar-padarozzy-z-hieradotam

 

Кніга Клінаў Артур. Дванаццаць (разьдзел МАСТАЦТВА/ФОТААЛЬБОМЫ)

http://knihi.by/knihi/klinau-artur-dvanaccac

 

Кніга Клышка Анатоль. Чую, бачу, гавару (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/klyska-anatol-cuju-bacu-havaru

 

Кніга Корчак Януш. Кайтусь-чарадзей (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/korcak-janus-kajtus-caradziej

 

Кніга Корчак Януш. Кароль Мацюсь Першы (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/korcak-janus-karol-macius-piersy

 

Кніга Лёсік Язэп. 1921—1930: Збор твораў (разьдзелы НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/losik-jazep-1921-1930-zbor-tvorau

 

Кніга Сом Лера. Каралева прыйдзе ноччу (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/som-lera-karaleva-pryjdzie-noccu

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" http://www.facebook.com/knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihiby

праз "LiveJournal" http://knihi-by.livejournal.com