Новае ад 20 лістапада 2015: дадалося 1 каляндар, 15 кніг, 4 часопісы; ізноў зьявілася 5 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

 

Каляндар Не маўчы па-беларуску на 2016 год (разьдзел РОЗНАЕ/КАЛЕНДАРЫ)

http://knihi.by/roznaje/nie-maucy-pa-bielaruski-kalandar-na-2016-hod

 

Кніга Барадулін Рыгор. Дзённікі і запісы. Выпуск 2. 1970—1978 (разьдзел ЖЫЦЬЦЯПІСЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/baradulin-ryhor-dzionniki-i-zapisy-vypusk-1-1970-1978

 

Кніга Барадулін Рыгор. Каўчэг (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/baradulin-ryhor-kauceh

 

Кніга Бушлякоў Юрась. Жывая мова (разьдзел НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)

http://knihi.by/knihi/buslakou-juras-zyvaja-mova

 

Кніга Бядуля Змітрок. Шчасце не ў золаце (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/biadula-zmitrok-scascie-nia-u-zolacie

 

Кніга Высоцкі Уладзімір. Пра жыццё, пра волю, пра сябе... (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/vysocki-uladzimir-pra-zyccio-pra-volu-pra-siabie

 

Кніга Колас Якуб. На шляхах волі (разьдзел ПАЭЗІЯ)

http://knihi.by/knihi/kolas-jakub-na-slachach-voli

 

Кніга Кулікоў Ігар. Свамова (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/kulikou-ihar-svamova

 

Кніга Кулікоў Ігар. Сівер-гара (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/kulikou-ihar-sivier-hara

 

Кніга Мінскевіч Серж. Усмешка жалобнай каралевы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФЭНТЭЗІ І ФАНСТАСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/minskievic-sierz-usmieska-zalobnaj-karalevy

 

Кніга Пашкевіч Алесь. Рух (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/paskievic-ales-ruch

 

Кніга Прэс-фота Беларусі 2015 (разьдзел ФОТААЛЬБОМЫ)

http://knihi.by/knihi/pres-fota-bielarusi-2015

 

Кніга Разанаў Алесь. Гліна Камень Жалеза (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/razanau-ales-hlina-kamien-zaleza

 

Кніга Сіўко Франц. Эдэм (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЭСЭІСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/siuko-franc-edem

 

Кніга Федарэнка Андрэй. Ціша (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

http://knihi.by/knihi/fiedarenka-andrej-cisa

 

Кніга Шаўчэнка Тарас. І мёртвым, і жывым, і ненароджаным... (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/saucenka-taras-i-miortvym-i-zyvym-i-nienarodzanym

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2015. №5 (тэма нумару: Польшча ў Другой сусветнай вайне)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2015-5

 

Часопіс ARCHE Пачатак. 2015. №6 (тэма нумару: Князі Радзівілы)

http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2015-6

 

Часопіс Дзеяслоў 77 (4’15) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/dziejaslou-77-4-15

 

Часопіс Дзеяслоў 78 (5’15) (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/dziejaslou-78-5-15

 

 

Ізноў зьявілася:

 

Кніга Волян Андрэй. Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/ФІЛЯЗОФІЯ)

http://knihi.by/knihi/volan-andrej-ab-hramadzianskaj-abo-palitycnaj-svab...

 

Кніга Валіцкі Анджэй. Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/valicki-andzej-nacyja-nacyjanalizm-patryjatyzm

 

Кніга Мруз Мацей. Каталіцызм на паграніччы (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/РЭЛІГІЯ)

http://knihi.by/knihi/mruz-maciej-katalicyzm-na-pahraniccy

 

Кніга Надсан Аляксандар. Княгіня Радзівіл і справа адраджэньня Уніі ў Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/РЭЛІГІЯ)

http://knihi.by/knihi/nadsan-alaksandar-kniahinia-radzivil-i-sprava-adra...

 

Кніга Рышард Радзік. Вытокі сучаснай беларускасці (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

http://knihi.by/knihi/rysard-radzik-vytoki-sucasnaj-bielaruskasci

 

Часопіс Беларускі Гістарычны Агляд. Том 20 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПУБЛІЦЫСТЫКА)

http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-20

 

Сачыць за навінкамі KNIHI.BY можна таксама

праз "Facebook" https://www.facebook.com/knihar.knihi.by

праз "Twitter" http://twitter.com/knihi_by

праз "УКантакце" http://vk.com/knihi_by