Новае ад 06 кастрычніка 2012: дадалося 9 кніг, 1 набор паштовак; ізноў зьявілася 10 кніг, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Анціпенка Алесь. Быць (пры)сутным (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ФІЛЯЗОФІЯ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/ancipienka-ales-byc-prysutnym

Кніга Багдановіч Ірына. Душа лістападу (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/bahdanovic-iryna-dusa-listapadu

Кніга Булгакаў Валер. Беларусь 1994—2004 гг.: разбудова дзяржавы і перасьлед нацыі (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/bulhakau-valer-bielarus-1994-2004-hh-razbudova-dziarzavy-i-pierasled-nacyji

Кніга Валіцкі Анджэй. Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/valicki-andzej-nacyja-nacyjanalizm-patryjatyzm

Кніга Качаткова Паліна. Матылі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kacatkova-palina-matyli

Кніга Ляхновіч Павел. Зялёны дуб (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/lachnovic-paviel-zialony-dub

Кніга Пазьняк Зянон. Добрая фатаграфія (разьдзел ФОТААЛЬБОМЫ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/pazniak-zianon-dobraja-fatahrafija

Кніга Сіліцкі Віталь. Адкладзеная свабода (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/silicki-vital-adkladzienaja-svaboda

Кніга Харэўскі Сяргей. ПраЧутае (разьдзел КУЛЬТУРАЛЁГІЯ/ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/chareuski-siarhiej-pracutaje

Набор паштовак "Самыя старыя будынкі Беларусі. Набор паштовак" (радзьдзел ПАШТОЎКІ/РОЗНАЕ)
http://knihi.by/roznaje/samyja-staryja-budynki-bielarusi-nabor-pastovak

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Адамовіч Антон. Да гісторыі беларускае літаратуры (разьдзел КРЫТЫКА/ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/adamovic-anton-da-historyji-bielaruskaje-litaratury

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-kniastva-litouskaha

Кніга Беларуская навуковая тэрміналёгія. У 4-х кнігах (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bielaruskaja-navukovaja-terminalohija-u-4-ch-knihach

Кніга Бярнацкі Вітальд. Паўстаньне Хмяльніцкага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/biarnacki-vitald-paustannie-chmialnickaha

Кніга Будучыня гісторыі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/buducynia-historyji

Кніга К’яры Бэрнгард. Штодзённасць за лініяй фронту (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/kjary-bernhard-stodzionnasc-za-linijaj-frontu

Кніга Купіш Дарыюш. Полацак 1579 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/kupis-daryjus-polacak-1579

Кніга Надсан Аляксандар. Pro patria aliena (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/РЭЛІГІЯ)
http://knihi.by/knihi/nadsan-alaksandar-pro-patria-aliena

Кніга Некрашэвіч Сьцяпан, Байкоў Мікола. Расійска-беларускі слоўнік (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/СЛОЎНІКІ)
http://knihi.by/knihi/niekrasevic-sciapan-bajkou-mikola-rasijska-bielaruski-slounik

Кніга Рахуба Анджэй. Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай 1569—1763 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/node/1375

Часопіс ARCHE Пачатак. 2012. №6 (Тэма нумару: Вайсковая гісторыя Вялікага Княства Літоўскага)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2012-6

Часопіс Беларускі Гістарычны Агляд. Том 15 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-15