Новае ад 28 жніўня 2012: дадалося 8 кніг; ізноў зьявілася 8 кніг

Новае на сайце:

Кніга Казлоўскі Міхась. Да кніжных скарбаў дакрануся… (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/КРАЯЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/kazlouski-michas-da-kniznych-skarbau-dakranusia

Кніга Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-ilustravanaja-historyja

Кніга Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-vialikaje-kniastva-litouskaje

Кніга Лукша Валянцін. Дзень-залацень (разьдзел КАЗКІ/КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/luksa-valancin-dzien-zalacien

Кніга Міраславіч Андрэй. Вясна (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/КРАЯЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/miraslavic-andrej-viasna

Кніга Сівец Таццяна. Брык і Шуся шукаюць лета (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)
http://knihi.by/knihi/siviec-tacciana-bryk-i-susia-sukajuc-leta

Кніга Сіпакоў Янка. Зубрэвіцкая сага (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/sipakou-janka-zubrevickaja-saha

Кніга Сцяпан Уладзімір. Адна капейка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/sciapan-uladzimir-adna-kapiejka

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Kupala Janka. Huslar (разьдзел ПАЭЗІЯ/ФАКСЫМІЛЬНЫЯ ВЫДАНЬНІ)
http://knihi.by/knihi/kupala-janka-huslar

Кніга Латышонак Алег. Нацыянальнасьць — Беларус (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/latysonak-aleh-nacyjanalnasc-bielarus

Кніга Лем Станіслаў. Непераможны (разьдзел ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)
http://knihi.by/knihi/lem-stanislau-niepieramozny

Кніга Олуіч Гроздана. Нябесная рэчка (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/oluic-hrozdana-niabiesnaja-recka

Кніга Станкевіч Юры. П’яўка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-pjauka

Кніга Толкін Джон Рональд Руэл. Каваль зь Вялікага Вітану (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/tolkin-dzon-ronald-ruel-kaval-z-vialikaha-vutanu

Кніга Усціновіч Анна. Слоўнік асабовых уласных імён (разьдзел ДАВЕДКАВЫЯ ВЫДАНЬНІ)
http://knihi.by/knihi/uscinovic-anna-slounik-asabovych-ulasnych-imion

Кніга Янсан Тувэ. Камета над далінай мумітроляў (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jansan-tuve-kamieta-nad-dalinaj-mumitrolau