Новае ад 10 верасьня 2012: дадалjся 7 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 3 кнігі

Новае на сайце:

Кніга Geniush loci. Творы пераможцаў літаратурнага конкурсу да стагоддзя Ларысы Геніюш (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/geniush-loci

Кніга Глобус Адам. Крутагорскія казкі (разьдзел КАЗКІ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-krutahorskija-kazki

Кніга Ігнаценка Наталля. Як прафесію сабе дзеці выбіралі (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/ihnacienka-natalla-jak-prafiesiju-sabie-dzieci-vyb...

Кніга Кулон Антон. Сіняя кніга беларускага алкаголіка (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 3 верасьня 2012: дадалjся 7 кніг; ізноў зьявілася 3 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Брава Алена. Рай даўно перанаселены (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/brava-alena-raj-dauno-pieranasieleny

Кніга Гігевіч Васіль. Крах цывілізацыі (разьдзел ФАНТАСТЫКА І ФЭНТЭЗІ)
http://knihi.by/knihi/hihievic-vasil-krach-cyvilizacyji

Кніга Карызна Уладзімір. Лепяць ластаўкі гняздзечкі (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/karyzna-uladzimir-lepiac-lastauki-hniazdziecki

Кніга Короткевич Владимир. Христос приземлился в Городне (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЛІТАРАТУРА НА ІНШЫХ МОВАХ)

Новае ад 28 жніўня 2012: дадалося 8 кніг; ізноў зьявілася 8 кніг

Новае на сайце:

Кніга Казлоўскі Міхась. Да кніжных скарбаў дакрануся… (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/КРАЯЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/kazlouski-michas-da-kniznych-skarbau-dakranusia

Кніга Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-ilustravanaja-historyja

Кніга Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraina-bielarus-vialikaje-kniastva-litouskaje

Кніга Лукша Валянцін. Дзень-залацень (разьдзел КАЗКІ/КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПАЭЗІЯ)

Новае ад 27 ліпеня 2012: дадаліся 3 кнігі, 5 часопісаў; ізноў зьявіўся 1 дыск

Новае на сайце:

Кніга Захаревич Сергей. Партизаны СССР (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/zacharievic-sierhiej-partizany-sssr

Кніга Шумскі Ян. Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944—1953 г.) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/sumski-jan-savietyzacyja-zachodniaj-bielarusi-1944...

Кніга Янковяк Міраслаў. Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 02 ліпеня 2012: дадалjся 8 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Дранько-Майсюк Леанід. Кніга для спадарыні Эл (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/dranko-majsiuk-leanid-kniha-dla-spadaryni-el

Кніга Ергавіч Міленка. Іншала, Мадона, іншала (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/jerhavic-milenka-insala-madona-insala

Кніга Літаратура XI—XVI стагоддзяў. Том 1 (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ/ПУБЛІЦЫСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/litaratura-xi-xvi-stahoddziau-tom-1

Кніга Мірановіч Яўген. Найноўшая гісторыя Беларусі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)

Новае ад 13 чэрвеня 2012: дадалося 9 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Бубен Уладзіслаў. Марцін і кацяня (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/bubien-uladzislau-marcin-i-kaciania

Кніга Вісландэр Юя. Мама Му чытае (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vislander-juja-mama-mu-cytaje

Кніга Караткевіч Уладзімір. Чорны замак Альшанскі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/karatkievic-uladzimir-corny-zamak-alsanski

Кніга Кузмініч Ігар. Казачка пра гандляра Пятра, Казу і Каляды (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 31 траўня 2012: дадаўся 1 дыск, 5 кніг; ізноў зьявілася 3 дыскі, 7 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

CD Крамбамбуля. Драбадзі-драбада (разьдзел РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/muzyka/cd-krambambula-drabadzi-drabada

Кніга Валенцій Ваньковіч. Альбом (разьдзел МАСТАЦТВА)
http://knihi.by/knihi/valencij-vankovic-albom

Кніга Гімжаўскас Эдмундас. Беларускі фактар пры фармаванні літоўскай дзяржавы ў 1915—1923 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/himzauskas-edmundas-bielaruski-faktar-pry-farmavan...

Кніга Купіш Дарыюш. Полацак 1579 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 25 траўня 2012: дадаліся 9 кніг; ізноў зьявілася 4 кнігі

Новае на сайце:

Кніга Бохан Юрый, Скеп’ян Анастасія. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV — сярэдзіне XVII стагоддзя (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЕ ВЫДАННЕ)
http://knihi.by/node/1729

Кніга Дудзюк Зінаіда. Кола Сварога (разьдзел НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/knihi/dudziuk-zinaida-kola-svaroha

Кніга Крук Янка. Сімволіка беларускай народнай культуры (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/knihi/kruk-janka-simvolika-bielaruskaj-narodnaj-kultury

Новае ад 18 траўня 2012: дадалjся 7 кніг; ізноў зьявілася 10 кніг

Новае на сайце:

Кніга Бурлак Вера. Дзеці і здані (разьдзел ПАЭЗІЯ/ДРАМАТУРГІЯ)
http://knihi.by/knihi/burlak-viera-dzieci-i-zdani

Кніга Бычкоўскі Алесь. Анамалія (раздзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФЭНТЭЗІ І ФАНТАСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/byckouski-ales-anamalija

Кніга Гапеева Вольга. Метад муаравых крэсак (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/hapiejeva-volha-mietad-muaravych-kresak

Кніга Жыбуль Віктар. Стапеліі (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/zybul-viktar-stapieliji

Кніга Лютых Андрей. Крепь (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/lutych-andriej-kriep

Новае ад 3 траўня 2012: дадалося 2 альманахі, 1 кніга; ізноў зьявіўся 1 альбом, 3 кнігі

Новае на сайце:

Альманах Деды. Выпуск 8 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-8

Альманах Деды. Выпуск 9 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-9

Кніга Вішнёў Зміцер. Шоргат жукоў (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/visniou-zmicier-sorhat-zukou

***

Ізноў зьявілася:

Альбом Родзін Алесь. Жывапіс 1975—2008 = Rodin Ales. Painting 1975—2008 (раздзел МАСТАЦТВА)
http://knihi.by/knihi/rodzin-ales-zyvapis-1975-2008-rodin-ales-painting-...