Новае ад 28 красавіка 2012: дадалося 7 кніг; ізноў зьявілася 7 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Краўцэвіч Алесь. Гедымін (1316—1341). Каралеўства Літвы і Русі (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/kraucevic-ales-hiedymin-1316-1341-karaleustva-litv...

Кніга Ляхоўскі Уладзімір. Ад гоманаўцаў да гайсакоў (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/lachouski-uladzimir-ad-homanaucau-da-hajsakou

Кніга Мінскевіч Серж. Сад Замкнёных Гор (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФЭНТЭЗІ І ФАНТАСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/minskievic-sierz-sad-zamknionych-hor

Кніга магістрата места Полацка 1727 г. (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

Новае ад 19 красавіка 2012: дадалося 3 кнігі; ізноў зьявілася 11 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Шабаны. Гісторыя аднаго зьнікненьня (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/bacharevic-alhierd-sabany-historyja-adnaho-zniknie...

Кніга Бурлак Вера. Творы соннага жанру (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/burlak-viera-tvory-sonnaha-zanru

Кніга Лобач Уладзімер. Ulaslovy (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/lobac-uladzimier-ulaslovy

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Біблія. Кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/РЭЛІГІЙНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/node/920

Новае ад 11 красавіка 2012: дадалося 4 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Баршчэўскі Лявон. Беларуска-польскі размоўнік-даведнік (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/barsceuski-lavon-bielaruska-polski-razmounik-davie...

Кніга Баршчэўскі Лявон, Бяласін Яўген. Кароткая граматыка нямецкай мовы (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/barsceuski-lavon-bialasin-jauhien-karotkaja-hramat...

Кніга Касьпяровіч Мікола. Віцебскі краёвы слоўнік (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/СЛОЎНІКІ)
http://knihi.by/knihi/kaspiarovic-mikola-viciebski-krajovy-slounik

Новае ад 30 сакавіка 2012: дадалося 1 дыск, 1 альманах, 1 фотаальбом, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 дыскі, 14 кніг, 1 набор паштовак, 1 часопіс

Новае на сайце:

CD Абрамчук Раман. Амплітудныя песні (разьдзел МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)
http://knihi.by/muzyka/cd-abramcuk-raman-amplitudnyja-piesni

Альманах Асоба і час. Выпуск 2 (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/МЭМУАРЫ/ЭПІСТАЛЯРЫІ)
knihi.by/knihi/asoba-i-cas-vypusk-2

Фотаальбом Прэс-фота Беларусі 2011 (разьдзел ФОТААЛЬБОМЫ)
http://knihi.by/knihi/pres-fota-bielarusi-2011

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №11 (тэма нумару: Беларускі гуманітарны агляд)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-11

***

Ізноў зьявілася:

CD Беланогая Тацяна. Ніткі (разьдзел МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)

Новае ад 12 сакавіка 2012: дадалося 4 кнігі, 4 паштоўкі; ізноў зьявілася 13 кніг, 1 паштоўка

Новае на сайце:

Кніга Біблія. Кнігі Святога Пісання Старога і Новага Запаветаў (разьдзел РЭЛІГІЯ)
http://knihi.by/knihi/biblija-knihi-sviatoha-pisannia-staroha-i-novaha-z...

Кніга Вісландэр Юя, Вісландэр Томас. Малы і Білан (раздзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vislander-juja-vislander-tomas-maly-i-bilan

Кніга Шміт Эрык-Эманюэль. Евангелле паводле Пілата (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/smit-eryk-emaniuel-jevanhielle-pavodle-pilata

Новае ад 22 лютага 2012: дадаліся 1 кніга, 1 часопіс; ізноў зьявіліся 1 дыск, 19 кніг, 4 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Касцюкевіч Павал. Зборная РБ па негалоўных відах спорту (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kasciukievic-paval-zbornaja-rb-pa-niehalounych-vid...

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №12 (тэма нумару: Жанчыны ў гісторыі Беларусі)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-12

***

Ізноў зьявілася:

CD Ляпис Трубецкой. Весёлые картинки (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-lapis-trubieckoj-viesiolyje-kartinki

Новае ад 14 лютага 2012: дадалося 1 кніга, 2 часопісы; ізноў зьявілася 9 кніг

Новае на сайце:

Кніга Лісіца-хітрыца (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)
http://knihi.by/knihi/lisica-chitryca

Часопіс Беларускі гістарычны агляд. Том 18 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-18

Часопіс Запісы БІНіМ. №34 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МЭМУАРЫ/ЭПІСТАЛЯРЫІ)
http://knihi.by/knihi/zapisy-binim-34

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

Новае ад 26 студзеня 2012: дадалося 3 дыскі, 1 каляндар, 1 кніга; ізноў зьявілася 6 кніг

Новае на сайце:

CD IQ48. HMR (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-iq48-hmr

CD MEDIEVAL. Музыка сярэднявечных фэстаў (разьдзел МУЗЫКА/СЯРЭДНЯВЕЧНАЯ МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-medieval-muzyka-siaredniaviecnych-festau

CD Re1ikt. Рэкі прабілі лёд (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-re1ikt-reki-prabili-lod

Каляндар Прэс-фота Беларусі — 2012 (разьдзел РОЗНАЕ/КАЛЕНДАРЫ)
http://knihi.by/roznaje/pres-fota-bielarusi-2012-kalandar

Новае ад 06 студзеня 2012: дадалося 5 кніг, 1 часопіс; ізноў зьявілася 4 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Касьцюкевіч Павал. Душпастарскія спатканьні для дачнікаў (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/kasciukievic-paval-duspastarskija-spatkanni-dla-da...

Кніга Станкевіч Юры. Апладненне ёлупа (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/stankievic-jury-apladniennie-iolupa

Кніга Трусов Игорь. Архитектура Гродно. Невосполнимые утраты. XIX—XX вв. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/trusov-ihor-architiektura-hrodno-nievospolnimyje-u...

Новае ад 09 сьнежня 2011: дадалося 5 кніг, 2 паштоўкі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 3 кнігі, 6 часопісаў

Новае на сайце:

Кніга Амб’ёрнсэн Інгвар. 23-я палата (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/ambjornsen-inhvar-23-ia-palata

Кніга Мілаш Чэслаў. Выратаванне (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-vyratavannie

Кніга Мілаш Чэслаў. Даліна Ісы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-dalina-isy

Кніга Мілаш Чэслаў. Зямля Ульра (ПУБЛІЦЫСТЫКА/ПЕРАКЛАДЫ/ЭСЭІСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/milas-ceslau-ziamla-ulra

Кніга Мілаш Чэслаў. Родная Еўропа (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/ЭСЭІСТЫКА)