Новае ад 13 чэрвеня 2012: дадалося 9 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Бубен Уладзіслаў. Марцін і кацяня (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/bubien-uladzislau-marcin-i-kaciania

Кніга Вісландэр Юя. Мама Му чытае (разьдзел КНІГІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vislander-juja-mama-mu-cytaje

Кніга Караткевіч Уладзімір. Чорны замак Альшанскі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/karatkievic-uladzimir-corny-zamak-alsanski

Кніга Кузмініч Ігар. Казачка пра гандляра Пятра, Казу і Каляды (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)

Новае ад 31 траўня 2012: дадаўся 1 дыск, 5 кніг; ізноў зьявілася 3 дыскі, 7 кніг, 1 часопіс

Новае на сайце:

CD Крамбамбуля. Драбадзі-драбада (разьдзел РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/muzyka/cd-krambambula-drabadzi-drabada

Кніга Валенцій Ваньковіч. Альбом (разьдзел МАСТАЦТВА)
http://knihi.by/knihi/valencij-vankovic-albom

Кніга Гімжаўскас Эдмундас. Беларускі фактар пры фармаванні літоўскай дзяржавы ў 1915—1923 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/himzauskas-edmundas-bielaruski-faktar-pry-farmavan...

Кніга Купіш Дарыюш. Полацак 1579 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 25 траўня 2012: дадаліся 9 кніг; ізноў зьявілася 4 кнігі

Новае на сайце:

Кніга Бохан Юрый, Скеп’ян Анастасія. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV — сярэдзіне XVII стагоддзя (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЕ ВЫДАННЕ)
http://knihi.by/node/1729

Кніга Дудзюк Зінаіда. Кола Сварога (разьдзел НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/knihi/dudziuk-zinaida-kola-svaroha

Кніга Крук Янка. Сімволіка беларускай народнай культуры (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ФАЛЬКЛЁР)
http://knihi.by/knihi/kruk-janka-simvolika-bielaruskaj-narodnaj-kultury

Новае ад 18 траўня 2012: дадалjся 7 кніг; ізноў зьявілася 10 кніг

Новае на сайце:

Кніга Бурлак Вера. Дзеці і здані (разьдзел ПАЭЗІЯ/ДРАМАТУРГІЯ)
http://knihi.by/knihi/burlak-viera-dzieci-i-zdani

Кніга Бычкоўскі Алесь. Анамалія (раздзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФЭНТЭЗІ І ФАНТАСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/byckouski-ales-anamalija

Кніга Гапеева Вольга. Метад муаравых крэсак (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/hapiejeva-volha-mietad-muaravych-kresak

Кніга Жыбуль Віктар. Стапеліі (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/zybul-viktar-stapieliji

Кніга Лютых Андрей. Крепь (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/lutych-andriej-kriep

Новае ад 3 траўня 2012: дадалося 2 альманахі, 1 кніга; ізноў зьявіўся 1 альбом, 3 кнігі

Новае на сайце:

Альманах Деды. Выпуск 8 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-8

Альманах Деды. Выпуск 9 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/diedy-vypusk-9

Кніга Вішнёў Зміцер. Шоргат жукоў (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/visniou-zmicier-sorhat-zukou

***

Ізноў зьявілася:

Альбом Родзін Алесь. Жывапіс 1975—2008 = Rodin Ales. Painting 1975—2008 (раздзел МАСТАЦТВА)
http://knihi.by/knihi/rodzin-ales-zyvapis-1975-2008-rodin-ales-painting-...

Новае ад 28 красавіка 2012: дадалося 7 кніг; ізноў зьявілася 7 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Краўцэвіч Алесь. Гедымін (1316—1341). Каралеўства Літвы і Русі (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/kraucevic-ales-hiedymin-1316-1341-karaleustva-litv...

Кніга Ляхоўскі Уладзімір. Ад гоманаўцаў да гайсакоў (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/lachouski-uladzimir-ad-homanaucau-da-hajsakou

Кніга Мінскевіч Серж. Сад Замкнёных Гор (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ФЭНТЭЗІ І ФАНТАСТЫКА)
http://knihi.by/knihi/minskievic-sierz-sad-zamknionych-hor

Кніга магістрата места Полацка 1727 г. (разьдзел ГІСТОРЫЯ)

Новае ад 19 красавіка 2012: дадалося 3 кнігі; ізноў зьявілася 11 кніг, 3 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Бахарэвіч Альгерд. Шабаны. Гісторыя аднаго зьнікненьня (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/bacharevic-alhierd-sabany-historyja-adnaho-zniknie...

Кніга Бурлак Вера. Творы соннага жанру (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/burlak-viera-tvory-sonnaha-zanru

Кніга Лобач Уладзімер. Ulaslovy (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/lobac-uladzimier-ulaslovy

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Біблія. Кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/РЭЛІГІЙНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/node/920

Новае ад 11 красавіка 2012: дадалося 4 кнігі, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 кнігі, 2 часопісы

Новае на сайце:

Кніга Баршчэўскі Лявон. Беларуска-польскі размоўнік-даведнік (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/barsceuski-lavon-bielaruska-polski-razmounik-davie...

Кніга Баршчэўскі Лявон, Бяласін Яўген. Кароткая граматыка нямецкай мовы (разьдзел НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/barsceuski-lavon-bialasin-jauhien-karotkaja-hramat...

Кніга Касьпяровіч Мікола. Віцебскі краёвы слоўнік (разьдзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/СЛОЎНІКІ)
http://knihi.by/knihi/kaspiarovic-mikola-viciebski-krajovy-slounik

Новае ад 30 сакавіка 2012: дадалося 1 дыск, 1 альманах, 1 фотаальбом, 1 часопіс; ізноў зьявілася 2 дыскі, 14 кніг, 1 набор паштовак, 1 часопіс

Новае на сайце:

CD Абрамчук Раман. Амплітудныя песні (разьдзел МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)
http://knihi.by/muzyka/cd-abramcuk-raman-amplitudnyja-piesni

Альманах Асоба і час. Выпуск 2 (разьдзел ПУБЛІЦЫСТЫКА/МЭМУАРЫ/ЭПІСТАЛЯРЫІ)
knihi.by/knihi/asoba-i-cas-vypusk-2

Фотаальбом Прэс-фота Беларусі 2011 (разьдзел ФОТААЛЬБОМЫ)
http://knihi.by/knihi/pres-fota-bielarusi-2011

Часопіс ARCHE Пачатак. 2011. №11 (тэма нумару: Беларускі гуманітарны агляд)
http://knihi.by/knihi/arche-pacatak-2011-11

***

Ізноў зьявілася:

CD Беланогая Тацяна. Ніткі (разьдзел МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)

Новае ад 12 сакавіка 2012: дадалося 4 кнігі, 4 паштоўкі; ізноў зьявілася 13 кніг, 1 паштоўка

Новае на сайце:

Кніга Біблія. Кнігі Святога Пісання Старога і Новага Запаветаў (разьдзел РЭЛІГІЯ)
http://knihi.by/knihi/biblija-knihi-sviatoha-pisannia-staroha-i-novaha-z...

Кніга Вісландэр Юя, Вісландэр Томас. Малы і Білан (раздзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/vislander-juja-vislander-tomas-maly-i-bilan

Кніга Шміт Эрык-Эманюэль. Евангелле паводле Пілата (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/smit-eryk-emaniuel-jevanhielle-pavodle-pilata