Новае ад 10 сакавіка 2011: дадалося 3 кнігі, 1 аўдыёкніга; ізноў зьявілася 3 кнігі, 2 сувэніры

УВАГА! АКЦЫЯ!
Бясплатны асобнік кнігі Рыгора Кобеца пры замове любых кніг выдавецтва "Кнігазбор" на суму ад 50’000 рублёў!
http://knihi.by/knihi/kobiec-ryhor-vybranyja-tvory-biasplatna

Новае на сайце:

Аўдыёкніга CD Азбука для маленькіх + чытанка (разьдзел ДЗІЦЯЧЫЯ АЎДЫЁКНІГІ)
http://knihi.by/audyjoknihi/cd-azbuka-dla-malenkich-cytanka

Кніга Бартушка Марк. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941—1944 гг. (разьдзел ГІСТОРЫЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/bartuska-mark-partyzanskaja-vajna-u-bielarusi-u-19...

Кніга Гарэцкі Радзім. Браты Гарэцкія (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МЭМУАРЫ)

Новае ад 28 лютага 2011: дадалося 5 кніг; ізноў зьявілася 7 кніг, 1 дыск

Новае на сайце:

Кніга Бардах Юліуш. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (разьдзел ГІСТОРЫЯ)
http://knihi.by/knihi/bardach-julius-studyji-z-historyji-vialikaha-knias...

Кніга Караткевіч Уладзімір. Ладдзя роспачы (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/karatkievic-uladzimir-laddzia-rospacy

Кніга Півавар Мікалай. Краязнаўцы Віцебшчыны другой паловы XX — пачатку XXI ст. (разьдзел КРАЯЗНАЎСТВА/ДАВЕДКАВЫЯ ВЫДАНЬНІ)
http://knihi.by/knihi/pivavar-mikalaj-krajaznaucy-viciebscyny-druhoj-pal...

Новае ад 14 лютага 2011: дадалося 5 кніг, 4 часопісы; ізноў зьявілася 4 кнігі, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Гардзіенка Алег. Беларускі кангрэсавы камітэт Амэрыкі (БККА) (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/hardzijenka-aleh-bielaruski-kanhresavy-kamitet-ame...

Кніга Гардзіенка Наталля. Беларусы ў Вялікабрытаніі (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/hardzijenka-natalla-bielarusy-u-vialikabrytaniji

Кніга Разанаў Алесь. З Вяліміра Хлебнікава (разьдзел ПАЭЗІЯ/ПЕРАКЛАДЫ)
http://knihi.by/knihi/razanau-ales-z-vialimira-chlebnikava

Новае ад 07 лютага 2011: дадалося 4 дыскі, 2 кнігі; ізноў зьявілася 1 дыск, 2 кнігі

Новае на сайце:

CD Беланогая Тацьцяна. Дзьвюхкроп’е (МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)
http://knihi.by/muzyka/cd-bielanohaja-tacciana-dzviuchkropje

CD Беланогая Тацяна. Ніткі (МУЗЫКА/БАРДАЎСКАЯ ПЕСЬНЯ)
http://knihi.by/muzyka/cd-bielanohaja-taciana-nitki

CD ДзеціДзяцей. Рух (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-dziecidziaciej-ruch

CD Ляпис Трубецкой. Manifest (разьдзел МУЗЫКА/РОК І АЛЬТЭРНАТЫВА)
http://knihi.by/muzyka/cd-lapis-trubieckoj-manifest

Кніга Клінаў Артур. Шалом (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/klinau-artur-salom

Новае ад 31 студзеня 2011: дадалося 5 кніг; ізноў зьявілася 1 кніга

Новае на сайце:

Кніга Краўцэвіч Аляксандар. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага (ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/kraucevic-alaksandar-stvarennie-vialikaha-kniastva...

Кніга Макараў Максім. Ад пасада да магдэбургіі (ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/makarau-maksim-ad-pasada-da-mahdeburhiji

Кніга Птушкі Еўропы. Палявы вызначальнік (раздзел НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА/ПРЫРОДАЗНАЎСТВА)
http://knihi.by/knihi/ptuski-jeuropy

Кніга Табукі Антоніа. Стомленая маска (МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПЕРАКЛАДЫ)

Новае ад 25 студзеня 2011: дадалося 3 кнігі, 1 сувэнірны магніт, 1 часопіс; ізноў зьявілася 4 кнігі

Новае на сайце:

Братка-беларус з дудкай. Сувэнірны магніт
http://knihi.by/roznaje/bratka-bielarus-z-dudkaj-suvenirny-mahnit

Кніга Глобус Адам. Новае неба (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/hlobus-adam-novaje-nieba

Кніга Стужынская Ніна. Беларусь мяцежная (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/stuzynskaja-nina-bielarus-miacieznaja

Кніга Туронак Юры. За кардонам Бацькаўшчыны (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/МЭМУАРЫ)
http://knihi.by/knihi/turonak-jury-za-kardonam-backauscyny

Новае ад 17 студзеня 2011: дадаўся 1 часопіс; ізноў зьявілася 8 кніг

Хутка зьявіцца:

Кніга Туронак Юры. За кардонам Бацькаўшчыны (разьдзел ГІСТОРЫЯ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/МЭМУАРЫ)
http://knihi.by/knihi/turonak-jury-za-kardonam-backauscyny

***

Новае на сайце:

Часопіс Беларускі гістарычны агляд. Том 16. Сшытак 2 (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/bielaruski-histarycny-ahlad-tom-16-ssytak-2

***

Ізноў зьявілася:

Кніга Волян Андрэй. Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе (разьдзел ПЕРАКЛАДЫ/ФІЛЯЗОФІЯ)
http://knihi.by/knihi/volan-andrej-ab-hramadzianskaj-abo-palitycnaj-svab...

Новае ад 10 студзеня 2011: дадалося 4 кнігі, 2 часопісы; ізноў зьявілася 1 кніга, 1 часопіс

Новае на сайце:

Кніга Сахута Яўген. Беларуская выцінанка (разьдзел МАСТАЦТВА/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/sachuta-jauhien-bielaruskaja-vycinanka

Кніга Чаропка Вітаўт. Уладары Вялікага княства (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/caropka-vitaut-uladary-vialikaha-kniastva

Кніга Шпилевский Павел. Путешествие по Полесью и белорусскому краю (разьдзел ГІСТОРЫЯ/НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/spilevskij-paviel-putiesiestviie-po-polesju-i-biel...

Новае ад 04 студзеня 2011: дадалося 8 кніг; ізноў зьявілася 5 кніг

Новае на сайце:

Кніга Гілевіч Ніл. Родныя дзеці (разьдзел ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/hilevic-nil-rodnyja-dzieci

Кніга Гніламёдаў Уладзімір. Уліс з Прускі (разьдзел МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/hnilamiodau-uladzimir-ulis-z-pruski

Кніга Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт. Пінская шляхта (разьдзел ДРАМАТУРГІЯ)
http://knihi.by/knihi/dunin-marcinkievic-vincent-pinskaja-slachta

Кніга Замовы (разьдзел КУЛЬТУРАЛЁГІЯ/НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/zamovy

Кніга Кашалёк жорава (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ)
http://knihi.by/knihi/kasalok-zorava

Новае ад 13 сьнежня 2010: дадалося 1 дыск, 4 кнігі; ізноў зьявілася 2 дыскі, 6 кніг

Новае на сайце:

CD У нескладовае. У нескладовае (разьдзел МУЗЫКА)
http://knihi.by/muzyka/cd-u-nieskladovaje-u-nieskladovaje

Кніга Вітка Васіль. Урокі роднага слова (разьдзел ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/НАВУЧАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА)
http://knihi.by/knihi/vitka-vasil-uroki-rodnaha-slova

Кніга Дзе жыве зубраня (разьдзел (ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/КРАЯЗНАЎСТВА/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА/ПАЭЗІЯ)
http://knihi.by/knihi/dzie-zyvie-zubrania

Кніга Ліпскі Уладзімір. Прыгоды Нуліка (разьдзел КАЗКІ/ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ/МАСТАЦКАЯ ПРОЗА)
http://knihi.by/knihi/lipski-uladzimir-pryhody-nulika